Menneskerettigheter
Text Size

De siste årene har det skjedd en stadig sterkere fokusering på enkeltmenneskets menneskerettigheter. Vi synes dette er positivt, og har som advokatfirma forsøkt å bidra til å forsterke denne utvikling.

Etter at Menneskerettighetsloven ble vedtatt i Norge, er det nå mulig å argumentere direkte med menneskerettslige synspunkter for våre nasjonale domstoler, som plikter å følge signalene fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Vårt firma var det første i Norge som fikk gjennomslag for at ileggelse av tilleggsskatt skal være å regne som like alvorlig som straff. Det skjedde allerede i 1998. Høyesterett gikk først i mot denne utvikling, men i dag er spørsmålet ikke lenger tvilsomt.

Også på injurierettens område har vårt firma arbeidet i årevis for å styrke personvernet og enkeltmenneskets rettigheter. Også her er menneskerettslig argumentasjon viktig. Ytringsfrihet og personvern må balanseres mot hverandre. Også på dette område har våre saker vært først til behandling i Strasbourg-domstolen.

I 2009 ble Norge for første gang dømt for brudd på menneskerettighetene (EMK artikkel 8) fordi Høyesterett ikke ga en av våre borgere tilstrekkelig vern mot injurier, i en ærekrenkelsessak for norsk domstol. I 2005 klaget vårt firma på vegne av en klient høyesterettsavgjørelsen inntatt i Rt. 2005 s. 1677 (en sak mot avisen Fædrelandsvennen) inn for Menneskerettighetsdomstolen. Den 09.04.2009 kom domstolen i Strasbourg enstemmig til at høyesterettsdommen ikke gir tilstrekkelig vern mot ærekrenkelser.

Nyeste:
Dykkere diskrimineres
Dykkersak behandles i EMD
Hatefulle ytringer på Facebook (3)
Hatefulle ytringer på Facebook (2)
Hatefulle ytringer på Facebook (1)
Nazifrisør-saken mot Løgnaslaget
Ytringsfrihet på Facebook
• Annonsesabotasje vurdert politianmeldt
Advokat Danielsen - Ytringsfriheten til høyreorienterte er klart svekket
• Ingen erstatning etter nazifrisør sketsj
Saksøker Facebook for 10 milliarder
• Hodne saksøker Facebook
• Kan ha grunnlag for å saksøke Åsne Seierstad
• Kan vurdere søksmål mot Seierstad
• Seierstad kan bli saksøkt for boken To søstre
• Danielsen kritiserer NRK før Michael Jackson dokumentar
• Advarer NRK om sending av Jackson dokumentar
• Advarer mot sending av NRK dokumentar
Danielsen advarer NRK
• Danielsen - Skammelig og rettsstridig
Forlag trenger regelverk
Mediene kan holdes ansvarlig for falske påstander
• Danielsen maner om forsiktighet i #metoo dekningen

Dommen fra Strasbourg mot Norge kan du finne her:
Dom fra Strasbourg mot Norge
Omtale i Dagbladet
Omtale i Nettavisen

Her kan du lese mer om andre saker vi har hatt om omtale vi har fått:
Nazi-beskyldning testes
Bokhandleren til Strassbourg
Anker til Høyesterett
Kritikk av Strasbourg
Nordsjødykker anker til Storkammeret
Bokhandleren til Strasbourg
Kjendisers privatliv krenket på blogg
Bok stanset i rettssak
Bok om privatliv i rettstvist
Atle Hamres største seier
Lynsjing på nettet
Økokrim-sak til Menneskerettighetsdomstolen
Anbefaler klage til Menneskerettighetsdomstolen mot Se og Hør

Denne fellende saken mot en av lederne i Antirasistisk Senter ble klaget til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD). EMD har senere avgjot at dommen er riktig, og klagen er blitt avvist som åpenbart grunnløs:
Menneskerettigheter - injuriesak til EMD

I disse tre sakene er det oppnådd frifinnelse/avvisning p.g..a utviklingen med implementering av menneskerettighetene til vårt eget land, en interessant og ny utvikling:
Menneskerettgheter - forbud mot dobbeltstraff 1
Menneskerettgheter - forbud mot dobbeltstraff 2
Menneskerettgheter - forbud mot dobbeltstraff 3

Colors